|    |     |  Afegir a favorits  |  Imprimir
 
 

Avís legal

Mitjançant aquest avís, l'Empresa informa als usuaris i navegants del lloc Web (des d'ara, els "Usuaris") sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (des d'ara, "les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a l'Empresa les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir d'aquests en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts en la Web. L'Empresa es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del web site es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (des d'ara, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substituïxen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Així mateix, la utilització del Web Site es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per l'Empresa que substituïxen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

OBJECTE

A través de la Web, l'Empresa facilita als Usuaris l'accés i la utilització d'informació (des d'ara, els "Serveis") llocs a disposició pel propietari del domini (des d'ara, "Propietari") o per tercers.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB SITE

1. Caràcter gratuït de l'accés i utilització.

La prestació dels Serveis, per part de l'Empresa, té caràcter gratuït per als Usuaris. No obstant això l'anterior, alguns dels Serveis subministrats pel propietari o per tercers a través del web site poden estar subjectes al pagament d'un preu en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars.

2. Ús dels Serveis oferts en el Web site de conformitat amb la Política Anti-Spamming de l'Empresa

L'Usuari s'obliga a abstenir-se de:

(i) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment;

(ii) remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;

(iii) enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits;

(iv) utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través dels Serveis per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats (i) a (iii) anteriors; (v) posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de llistes de distribució.

Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-se'l a l'Empresa remetent un missatge a l'adreça de correu electrònic facilitada en la secció de contacte corresponent en la Web.

NO LLICÈNCIA

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Web Site són propietat de l'Empresa, Propietari o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al web site i/o als Serveis atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de l'Empresa, Propietari o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquest Avís Legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre dites Contingudes més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web site i dels Serveis.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'Empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

L'Empresa pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del Web Site . Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Web Site s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que l'Empresa reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar el Web Site , no resulta necessari que l'Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per l'Empresa, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l'Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Les cookies que s'utilitzen en els llocs i pàgines web del Web Site poden ser servides per l'Empresa , en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de l'Empresa (com per exemple, les cookies que s'empren per a servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l'Usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l'opció que impedeix la instal·lació de cookies en el seu disc dur, l'Usuari podrà ela Empresar el seu disc dur seguint el manual d'instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta "C" (o la unitat de disc corresponent"/Windows/Cookies") per a conèixer amb major detall cada servidor des d'on s'envien les cookies.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol Contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Web Site , i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (paleses, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a l'Empresa en la qual es continguin els següents extrems:

(a) dades personals del reclamante: nom, adreça, nombre de telèfon i adreça de correu electrònic;

(b) especificació de la suposada activitat il·lícita portada a terme en el Web Site i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en les pàgines web;

(c) fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;

(d) en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per a actuar en nom i per compte d'aquesta;

(i) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamante que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions (des d'ara, les "Notificacions") per part de l'Usuari a l'Empresa es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es dirigeixin al Servei d'Atenció a l'Usuari a través de l'adreça de correu electrònic facilitada en la secció de contacte corresponent en la Web.

Totes les Notificacions per part de l'Empresa a l'Usuari es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin d'alguna de les següents maneres:

(a) Enviament per correu postal al domicili de l'Usuari quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de l'Empresa ;

(b) Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que l'Usuari disposa o pugui disposar com part de qualsevol altre servei que l'Empresa presti a l'Usuari;

(c) Comunicació per mitjà d'una cridada telefònica al nombre de telèfon de l'Usuari, quan aquest hagi estat prèviament posat en coneixement de l'Empresa ;

(d) Mitjançant missatges emergents enviats durant la prestació dels Serveis per part de l'Empresa a l'Usuari.

En aquest sentit, totes les Notificacions que efectuï l'Empresa a l'Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s'han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. A aquests efectes, l'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a l'Empresa tots els canvis relatius a les dades de notificació.

RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

L'Empresa podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal.

DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei de Web Site i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. l'Empresa , no obstant això, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Web Site i/o de qualsevol dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat referent a això en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, l'Empresa advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de Web Site i dels altres Serveis.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Gràcies per la seva atenció.